Europos s±jungos finansuojami projektai

Projektai i¹ dalies finansuojami Europos S±jungos  INRERREG IIIA Kaimynystės Programos tarp Lietuvos,  Lenkijo ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) ir projektų partrnerių lė¹omis 


1. Projektas Nr.  2005/040
“Szlak pielgrzyma Polska – Litwa” skrót - “Szlak pielgrzyma”
“The trails of pilgrims Lithuania - Poland”
Piligrimų kelias, Lenkija-Lietuva” sutrumpinimas - “Pilgrimų kelias”

2. Projektas Nr 2005/068
„Przystosowanie obiektów dziedzictwa kulturowego Rejonu £o¼dzieje i Gminy Puńsk na potrzeby turystyki” skrót - PULAZTUR
“Lazdijų Rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūrinio paveldo pritaikymas turizmo plėtrai” sutrumpinimas - PULAZTUR “Adjustment of the sites of cultural heritage in Lazdai Region and Puńsk Administrative Commune area to the needs of tourism” acronym - PULAZTUR

3. Projektas Nr 2005/069
„Wspó³praca kulturalna i rozwój turystyki w Rejonie £o¼dzieje i Gminie Puńsk” skrót - PULAZKULTUR
“Cultural co-operation and tourism development in Lazdijai district and Punsk area municipalities” sutrumpinimas - PULAZKULTUR
“Lazdijų rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūrinio bendradarbiavimo ir turizmo plėtra” acronym - PULAZKULTUR

4. Projektas Nr 2005/072
„Pobudzanie inwestycji stref przemys³owych i inwestycji „w szczerym polu” na obszarze Euroregionu Niemen” skrót - “Szczere pole”
„Investment promotion of industrial areas and „green fields“ in Euroregion Nemunas” acronym - “Open fields”
„Pramoninių zonų ir „plyno lauko“ investicijų skatinimas Euroregione Nemunas” sutrumpinimas - “Plynas laukas”


5. Projektas Nr 2005/179
“Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko – litewskim w województwie podlaskim” skrót “Infrastruktura pogranicza”
“Development of Road Infrastructure in the Polish and Lithuanian Border Area in Podlaskie Voivodship” acronym - “Border infrastructure”
„Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonos kelių infrastruktūros plėtra Palenkės vaivadijoje“

6. Projektas Nr 2005/199
“Poprawa kontaktów turystycznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez tworzenie centrów informacji turystycznej”
“Improvementof tourist contacts in the Polish/Lithuanian borderland through foundation of new tourist information centres”
“Turizmo ry¹ių tobulinimas Lietuvos - Lenkijos pasienyje įrengiant turizmo informacinius centrus”

7. Projektas Nr 2005/201
“Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-litewskim” skrót - “Drogi pogranicza”
“Development of road infrastructure in the lithuanian and polish border area” acronym - “Border roads”
“Lietuvos ir lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros plėtra” sutrumpinimas – pasienio keliai”
8. Projektas Nr 2006/230 “Poprawa wizerunku Euroregionu Niemen i rozpowszechnianie informacji”
“Image improvement and dissemination of information of Euroregion Nemunas” acronym - “Nemunas info”
“Nemuno Euroregiono įvaizd¾io gerinimas ir informacijos sklaida” sutrumpinimas - “Nemuno informacija”

Projektas Nr  2006/276
„Rozwój instrumentów wspó³pracy m³odzieæy akademickiej w rejonie przygranicznym”
„Development of Communication Means among Academic Youth in Border Region“
“Akademinio jaunimo bendravimo priemonių plėtra pasienio regione”

10. Projektas Nr 2005/080
“Wspó³raca kultur Europy poprzez piosenki ludowe i taniec."
" Europos kutlūrų bendradarbiavimas per liaudies dainas ir ¹okį"
"European Culture Cooperation through Folk Songs and Dances "

--------------------------------------------------------------------------------Projektai i¹ dalies finansuojami Europos S±jungos INRERREG IIIA/Tacis BAS Kaimynystės Programos tarp Lietuvos, Lenkijo ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) ir projektų partrnerių lė¹omis


Projektas Nr 2007/133-042
"Rozwój wspólnej sfery kulturalnej Euroregionu Niemen"
" Euroregiono Nemuno bendros kultūros erdvės plėtra" "Development of common cultural sphere of Euroregion Nemunas"
--------------------------------------------------------------------------------

10.08.2022 // www.lt.ugpunsk.pl