Susitikimai ir renginiai

             Punsko savivaldybės darbuotojų delegacija 2008 metais liepos 7-11 dienomis dalyvavo Trakų rajono savivaldybės įgyvendinamame projekte "Menas - bendra Europos piliečių kalba". Projekto tikslų igyvendinimui suoragnizuotas penkių dienų renginys, kuris tiesiogiai prisidėjo prie Europos Komisijos Programos "Europa piliečiams" tikslų:  subūrė įvairių šalių, skirtingų tautybių, skirtingomis kalbomis  kalbamčius Europos piliečius  ir suteikė jiems progą dalyvauti bendroje veikloje, formuojant dinamišką ir įvairiapusį Europos  identitetą. Daugiau informacijos www.art-trakai.eu.


Keliaujame nauju piligriminiu-turistiniu maršrutu
“Piligrimų kelias Lenkija-Lietuva”. 


        Naujas turistinis maršrutas sukurtas deka bendro projekto, kurį įgyvendina Punsko valsčiaus savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė ir Alytaus apskritimies viršininko administracija. Bendras projektas „Piligrimų kelias Lenkija-Lietuva” Nr. 2005/040 yra finansuojamas INTERREG III A Lietuvos, Lenkijos Ir Rusijos Federacijos Kaliningrado Srities Kaiminystės Programos. Projekto vetrė 84020 eurų, iš jų 57469,68 eurų yra Interreg III A Programos lėšos. Naujo piligriminio - turistinio kelio ilgis yra 222 km, maršrutas apima Lenkijos ir Lietuvos bažnyčias. Lenkijos pusėje į maršrutą įeina Smalėnų Šv. Izidoriaus bažnyčia ir Punsko Švenčiausios Mergelės Dangun Ėmimo bažnyčia. Lietuvos pusėje piligriminis maršrutas apima septynes bažnyčios: Simno - Švč. Mergelės Ėmimo į Dangų, Krokialaukio, Ūdrijos - Švč. Jėzaus Širdies, Alytaus Šv. Liudviko ir Šv. Angelų sargų, Punios-Šv. Apaštalo Jokūbo, Butrimonių - Švč. Išganytojo, Pivašonių - Švč. Mergelės Ėmimo į Dangų.
      Naujas, patrauklus, vientisas turistinis maršrutas suaktyvins Lietuvos Lenkijos pasienio regionuose vidaus bei atvykstamąjį turizmą, kas paskatins investicijų pritraukimą paslaugų sektoriuje, naujų darbo vietų sukūrimą, tuo prisidedant prie socialinės-ekonominės pasienio regionų plėtros. Projekto pagrindiniai tikslai – vystyti šalių bendradarbiavimą, skatinti pažintį, kultūrionio paveldo turizmą abipus Lenkijos ir Lietuvos sienų. Sukurti sąlygas kurti patriauklią ir kokybišką aplinką, paglbinę turistinio maršruto infrastruktūrą, užtikrinti pasienio regionų turizmo infrastruktūros plėtrą, fornuoti turizmo informacine aplinką. Įgyvendinat šį projekta yra siekiama skatinti geros kaimynystės principius, politnį ir socialinio vystymosi tolygumą Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijoe. Tas projektų tęsinys, kuris prisideda prie visuomenės ugdymo ir ekonominio vystymosi šiuose regionuose.
2007 metais spalio 25-26 dienomis įvyko pirma bandomoji pilotinė kelionė nauju turistiniu maršrutu. Kelionės metu buvo aplankuytos septynios Alytaus rajono bažnyčios: Simno, Krokialukio, Ūdrijos, Punios, Butrimonių, Pivašiūnų, Rumbonių ir dvi bažnyčios Lenkijoje: Smalėnų ir Punsko. Dalyviais Kelionėjė dalyvavo 20 žmonių. Projekto dalyvių pilotinė – bandomoji kelionė prasidėjo Smlėnų parapijojė. Lankydami bažnyčia susipažninome su parapijos istorija. " Bažnyčia stovi daugiau kaip 150 metų , čia buvęs pranciškonų vienuolynas, bajoras M. Habermanas buvo sugalvojęs fabriką statyti, bet maldaujant žydams atsisakė ir pastatė bažnyčia" - sia istoriją papasakojo altaristas Jonas Jurgis Macekas. Sesuo Marija papasakojo apie Smalėnų parapijoje iš butelių kamščių gaminamus plastmasinius rožančius, kuriais vėliau aptovanojo kėliones dalyviu. Simno bažnyčia sužavino dalyvius savo architektūra bei savo isrojia. Puskiečius nustebino Punsko ir Krokialaukio bažnyčių panašumas, o taip pat Krokialuakio bažnyčios lotyniška šimtametė mišių knyga. Punios bažnyčioje lankytojau susipažno su jos istorija, bei knygnešiu veikla Lietuvai istoriškai sudetingu laikotarpiu. Pivašiūnų parapija garsėja stebuklingu Švč. Mergelės Marijos paveikslu. "Paveikslo stebuklingumą liudija padėkos ženklai. Į bažnyčią veda rožinio kelias – 10 slėpinių, t.y. lipant laiptaip galima suklabėti visa rožinio kelią"- pasakojo Pivašiūnų klebonas Vincas Baublys. Žolinės atlaidai skirti Švč.Mergelės Marijos garbei trunka visą savitę. Kelionės dalyvius žavėjo savo istorija ir architektūra Ūdrijos, Butrimonių, Rumbonių bažnyčios. Pastaroji iš Alytaus rajono bažnyčių turtingiausia dailės kūriniais.
        "Keliaudami ir lankydami bažnyčias pajutome piligriminystės dvasią, iš kunigų lūpų išgirdome bažnyčių istorijas ir kiekvienoje bažnyčioje palikome simbolį – kriaulę, papuošta kryžiaus ženklu. Tai piligrimų kelio simbolis, kuriuo pasipuosį ie kiekvienas projekto dalyvis. Šiltas priėmiamas ir išgirstas žodis visada primins piligrimystės dvasią – šventų vietų lankymą" – įspūdžiais pasidalijo projekto vadovė Sonata Dumbliauskienė iš Alytaus Rajono Savivaldybės. 
         Projektas „Piligrimų kelias Lenkija-Lietuva” eina į pabaiga. Galutinis projekto rezultatų pristatymas įvyko lapkričio 11diena 2007 metais Dauguose baigiamojoje konferencijoje. Alytaus rajono savivaldybės organizuotoje konferencijoje dalyvavo savivaldybės atstovai: tarybos sekretorius Simas Salickas, Ryšių su užsieniu ir investicijų skyriaus vedėja bei projekto vadovė Sonata Dumbliauskienė, Alytaus apskrities viršininko pavaduotoja Onutė Balevičiūtė, Punsko viršaitis Vytautas Liskauskas, Vidaus reikalų ministerijos Regionines politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėjo pavaduotojas Tomas Gavėnas,  Vidaus Reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Seiliūtė, Turizmo infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistė Irena Bagdanavičienė ir kiti projekto partnerių vadovai bei specialistai. Baigiamosios konferencijos metu dalyviai aptarė projekto rezultatus ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. Jos metu buvo pristatyti projekto rezultatai Lenkijoji ir Lietuvojė. Įgyvendinat projektą rezultatus buvo padaryta galimybių studija, išleistas naujas turistinas gidas, pastatyti keturi informaciniai stendai – po du Lietuvoje ir Lenkijoje, sukurta infrastruktūra (nupirkti mediniai baldai ir biotualetai poilsio aikštelėm), atnaujinami Alytaus rajono savivaldybės ir Punsko valsčiaus tinklapiai. Projektas buvo pristatytas tarptautinėje turizmo mugėje Vilniuje “Viva turas" . Konferencijos pabaigoje dalyviai turėjo puikią progą pažiūrėti įamžintas fotografo Žydrūno Sinkevičiaus pilotinės kelionės „Piligrimų kelias Lenkija – Lietuva“ akimirkas. Norinčius sužinoti daugiau apie projekt ir turistinį maršrutą prašom kreiptis į Punsko Valščiaus Savivaldybę asmeniškai arba telefonu + 48 87 5161 048 arba +48 87 5161 082.Projekto Nr. 2006/276 “Akademinio jaunimo bendravimo priemonių plėtra pasienio regione" igyvendintos veiklos.

                        Projektas “Akademinio jaunimo bendravimo priemonių plėtra pasienio regione“ yra įgyvendindamas pagal Interreg III A Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacjios Karaliaučiaus srities kaimynystės programą priartino trijų šalių bendradarbiavimą. Jis prasidėjo 01/09/2006 metais ir truko iki 30/03/2008 metų. Šio projekto Partneriai tai Punsko valsčiaus savivaldybė, Marijampolės Euroregiono Biuras, Marijampolės kolegija ir Černiachovsko kolegija (Klainingrado Sritis). Projekto tikslas tai plėtoti Lietuvos, Lenkijos ir Kaliningrado srities pasienio regiono pedagogų, studentų ir moksleivių bendradarbiavimą, stiprinant lingvistikos mokymo centrų bazę, tarpusavio mainus, supratimo didinimą, mokslo ir inovacijų diegimo patirties, kaimynų kalbos ir kultūros pažinimą. Bendra projekto  vertė 129220 eurų.
                        Punsko valsčiaus savivaldybė kaip Finansinis Partneris įgyvendinant projekto veikloms skyrė 38120 eurų. Punsko valsčiaus savivaldybę projekte atstovavo Vytautas Liškauskas, Anielė Klučinskaitė, Jonas Vaičiulis, Robertas Vektorius, Jolanta Liutinskaitė. Projekto metu Lenkijos pusėje buvo įvygdytos šios veiklos:
    ✔ Punske 09 lapkričio 2007 metais įvyko II Partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Rusijos ir Lenkijos. Susitikime buvo 12 projekto atstovų, jo metu buvo aptarti tolimesni projekto darbai bei jų eiga. Projekto partneriai bandė aiškintis problemas trukdančias sėkimingam visų trijų šalių akademinio jaunimo bendradarbiavimui.
    ✔ Licejaus moksleiviai dalyvavo vasaros stovykloje Jurgežeriuose. 2007 m. rugpjūčio 8-16 dienomis grupelė Punsko krašto jaunimo dalyvavo Jaunimo vasaros stovykloje „Akademinio jaunimo bendravimo priemonių plėtra pasienio regione“ Jurgežeriuose. Nuostabioje „Gintaro“ poilsiavietėje susitiko Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto, Černiachovsko kolegijos bei Punsko valsčiaus moksleiviai, studentai ir dėstytojai. Čia buvo gera proga gilinti ir plėsti jaunimo sakytinės lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius dalyvaujant įvairiose veiklose, susipažįstant su Lietuvos istorija, kultūra, literatūra. Ieškota akademinio jaunimo bendravimo būdų, atveriančių naujas saviraiškos galimybes. Stovyklautojai aktyviai dalyvavo šventėse, konkursuose, kultūriniuose renginiuose, ekskursijose. Namo sugrįžo kupini gerų įspūdžių. Galima drąsiai teigti, kad šios projekto dalies tikslai buvo pasiekti. Štai ką rašo vienas stovyklos dalyvis – Punsko Kovo 11–osios lietuvių licėjaus moksleivis.
     ✔ Licejaus moklseiviai dalyvavo lingvistinėje stovykloje Raušiuose (Svetlogorske) 21-30 rugsėjo 2007 metais, kurioje dalyvavo taip pat Marijampolės ir Černichovsko maksleiviai. Punko Kovo 11-osios 8 asmenų moksleivių grupei su globėjai M. Vaičiuliene pirmą kartą buvo suteikta galimybė dalyvauti tarptautineje jaunimo stovykloje. Stovykloje moksleiviai arčiau susipažino su pasienio šalių kultūra, papročiais, tradicijomis, praplėtė savo kultūros žinias, patobulino užsienio kalbą, atskleidė savo gabumus, skatino jaunimo inicjatyvumą ir veiklumą. Skatino glaudesnį kultūrinį bendradarbiavima tarp Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų jaunimo, pripažįstant ir įvardinat jų skirtumus bei puoselejant tapatumą. Būdamas jaunimas Raušiuose (Svetlogorske) aplankė nemažai įdomių vietų ir vietovių: Kuršių neriją, Baltijos jūrą, Nidos kopas, Raušius (Svetlogorską), Karaliaučių, Pregolos upę, muziejų “Okean”, Naujuosius Kuršius (Pionierskį), Krantą (Zelenogradską). “Grįžome praturteje dvasiškai, pažinę gretimą regioną – Karaliaučiaus sritį, patobulinę gimtają ir užsienio kalbą, išmokę bendrauti ir gerai pailsėję”- pasidalija įspūdžiai moksleiviai.
      ✔ Punkso licejuje įsikūrtas lingvistikos kabinetas, kuriame yra komputerinė įranga, vaizdo grotuvas, ekranas ir multimedija. Kiekvienas norintis gali palavinti įgūdžius klabeti ir rašyti gimtąja bei užsienio kalba.
     ✔ Surinkta medžiaga metodiniam ir kultūriniam leidinui. Medžiagą rinko lituanistės Birutė Vaičiulienė ir Elena Degutienė. Svarbiausia užduotis buvo surinkti medžiagą apie mūsų krašte gimusius ar gyvenusius žmones, kurie nusipelnė lietuvių kalbai ar literatūrai. „Darbas buvo labai įdomus, turėjau progos pati artimiau susipažinti su šių žmonių biografijomis bei jų nuopelnais. Paruoštas bendras leidinys manau bus puiki mokymo priemonė ir lituanistams ir istorikams“ - dalijasi įspūdžiais Elena Degutienė. Ši medžiaga panaudota vienam iš projekto vaisių – leidiniui “Kalbos ir literatūros keliais”. Tai pirmasis leidinys, kuriame aptarta Dzūkijos, Suvalkijos ir Mažosios Lietuvos literatūros ir kalbos istorija.
      ✔ Licejaus moksleiviai bei Punsko valsčiaus savivaldybės atstovai 12-13 gruodžio 2007 metais dalyvavo lingvistineje konferencijoje Černiachowske (Kaliningrado sritis). Moksleivių grupė (9 asmenys) kartu su savo mokytojomis Darija Vyšniauskiene ir Elena Degutiene susipažino ir pabendravo su naujais įdomiais žmonėmis, aplankė Kaliningrado srityje esantį Černiachovsko miestą – senąjį Isrutį bei jame veikiančią mokytojų kolegiją, kurioje tarp kitko dėstoma ir lietuvių kalba, smagu buvo pasiklausyti skambių rusiškų dainų. Konferncijos metu tobulimome rusų kalbą, bei mokemes iš Černiachovsko ir Marijmpolės kolegijos moksleivių kaip, kokiu būdu gerinti jaunimo bendradarbiavimą, kalbejome apie aktualiausias jaunimo bendradarbiavimo problemas tarp kaimyninių šalių, ka galima padaryti kad sumažinti bendradarbiabimo barieras, bei mokėsi rusų kalbos.
      ✔ Punsko valsčiaus savivaldybė suorganizavo projekto baigiamają konfereniją 18-19 kovo 2008 metais. Baigiamosios konferencijos metu buvo aptarti projekto rezultatai, tolimesnės šalių įvaizdžio gerinimo galimybės. Konferencijoje dalyvavo 18 asmenų iš Černiachovsko kolegijos jų tarpe dirktoriaus pavaduotoja Комарницкая Елена Анатольевна, kuri tarė sveikinimo žodį ir nuostabiai papaskojo apie kolegijos gyvenimą bei įvygdytas projekto veiklas. Kolegijos moksleiviai pristatė savo mokyklą ir paruošė trumpą meninę programėlę. Atvyko 7 amenų svečių grupė iš Marijampolės kolegijos. Susitikimo metu pranešimus apie įgyvendintas veiklas ir pasiektus rezultatus skaitė Irena Sviliuvienė – Marijampolės kolegijos direktoriaus pavaduotoja, Valė Sorakaitė - Lituanistikos ir religijos mokslų katedros dėstytoja, Lina Leonavičienė - Lituanistikos ir religijos mokslų katedros dėstytoja, Marija Rutkauskienė - Lituanistikos ir religijos mokslų katedros dėstytoja. Konferencijos dalyvius sveikino Pagrindino partnerio atstovė Marijampolės Euroregiono Biuro projekto vadovė Jolanta Kalvaitienė ir pristatė projekto rezultatus bei iškilusęs problemas įgyvendinat veiklas. Konferencijoje kalbėjo Punkso Kovo 11-osios direktorė Irena Marcinkeviečienė, Punsko pradinės mokyklos direktorius Jonas Vydra, bei mokyklų moksleiviai, kurie pristatė įgyvendintas veiklas projekto rėmuose ir trumpai pristatė svečiams akimirkas iš mokyklos gyvenim0.
       ES finansuojams projektas, padėjo jaunimui pašalinti kalbos barieras trugdančias pažinti kaimynių šalių kultūrą, Punsko kraštui atrverė plačiau duris glaudesniam bendradarbaivimui su pasienio kaimyniniais miestais Marijample ir Černiachovsku. Jaunimas arčiau pažino vienas kitą ir užmezgė ilgalaikio bendradarbiavimo ryšius. Užsienio ir gimtosios kalbų dėstytojai pasidalijo patirtimi, puoselėjo gerus bendradarbiavimo santykius, paruošė metodinę inovacinę medžiagą naudinga lingvistikos srityje. Projektas sukūrė palankias sąlyga smoklso įstaigų ir žmonių bendradarbiavimo plėtrai bei manus abipus sienos. Visiems dirbantiems prie projekto didelis ačiū, kad ėmėsi sunkaus ir vaisingo darbo gerinačio kaimyninių šalių bendradarbiavimą. Tikimes kad projekto partneriai nenutrauks pradėto bendradarbiavimo, kad dar ne kartą galėsime susitikti, pasidalinti patirtimi ir įspūdžiais bei maloniai praleisti laiką.


10.08.2022 // www.lt.ugpunsk.pl